Rozporządzenie RODO

Informacje

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać: unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako “RODO”), a także polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

PAULA Ingredients Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Łódzkiej 145a, 62-800 Kalisz, jako Administrator Danych Osobowych zapewnia, że odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Celem dostosowania naszej firmy do wymogów nowych przepisów prawa wprowadziliśmy zmiany w zakresie obowiązującej u nas Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz systemów informatycznych. Przeprowadziliśmy audyt naszych zasobów oraz procesów przetwarzania i sposobów ochrony danych osobowych, a także dokonaliśmy analizy ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych. Ulepszyliśmy zabezpieczenia organizacyjne, techniczne, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. Wprowadziliśmy obowiązek przeprowadzania wewnętrznych audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych wdrożonymi w PAULA Ingredients Sp. z o. o.

W efekcie PAULA Ingredients Sp. z o. o., jako Administrator Danych Osobowych, przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, integralność i poufność, w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie, uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, z dbałością o prawidłowość tych danych, w konkretnych celach i nie „na zapas”, nie więcej i nie dłużej, niż potrzeba. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym:  iodo@paulaingredients.com

PAULA Ingredients Sp. z o. o.:

  1. Przetwarza dane osobowe w związku ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług i na potrzeby kontaktów handlowych realizowanych w tych celach, w związku z rekrutacją lub zatrudnieniem pracowników oraz realizacją umów z podmiotami współpracującymi (art. 6 ust. 1 b) i c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych może również mieć miejsce wówczas, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PAULA Ingredients Sp. z o. o. (takich, jak monitoring zakładu wraz z budynkami, marketing własnych towarów, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych np. facebook, funpage, linkedin, twiter), z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów PAULA Ingredients Sp. z o. o. mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 f) RODO). PAULA Ingredients Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe także wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę w określonym celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PAULA Ingredients Sp. z o. o. jako Administratorze, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 a), b), c) i d) RODO). PAULA Ingredients Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym ze względu na podstawę prawną i cel przetwarzania.
  2. Realizuje ustawowe prawa osób, których dane dotyczą w zakresie prawa do uzyskania informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z PAULA Ingredients Sp. z o. o. pod adresem e-mail: dane.osobowe@PAULAingredients.com
  3. Przetwarzane dane osobowe uzyskuje głównie od osób, których te dane dotyczą (klientów, kontrahentów, pracowników, kandydatów do pracy), jednak źródłem przetwarzanych przez PAULA Ingredients Sp. z o. o. danych osobowych są również osoby trzecie, czy też rejestry (jawne bądź o ograniczonym dostępie). Pozyskane dane osobowe przekazuje w szczególności: pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom wspierającym PAULA Ingredients Sp. z o. o. w realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz innym upoważnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnień lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie podmiotom, które zapewniają gwarancje posiadania lub wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  4. Przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1, a więc: w zakresie realizacji zawartej z PAULA Ingredients Sp. z o. o. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń; w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych obciążających PAULA Ingredients Sp. z o. o. lub w zakresie ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – do czasu wypełnienia tych obowiązków lub ochrony żywotnych interesów; w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – do czasu usunięcia danych, w oparciu o zgłoszone przez tę osobę żądanie – cofnięcie zgody; w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów PAULA Ingredients Sp. z o. o. – do czasu wypełnienia tych interesów (np. w przypadku monitoringu zakładu wraz z budynkami przez 3 miesiące, w przypadku rekrutacji przez okres do 1 roku ) bądź do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.
  5. Przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o zasady i przy zastosowaniu zabezpieczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub zgody osoby, której dane dotyczą lub w przypadku gdy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a Administratorem. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą klauzulą informacyjną.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dane.osobowe@PAULAingredients.com

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez PAULA Ingredients Sp. z o. o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.